Terug naar de homepage

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Begrippen

 • Spelwegen: Spelwegen, gevestigd te Nijmegen, KvK-nummer 71047581, gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit of wenst te sluiten met Spelwegen. Vaak de school of ouders van Leerling.
 • Partijen: Spelwegen en Opdrachtgever samen.
 • Overeenkomst: alle mondelinge of schriftelijke Overeenkomsten tussen Spelwegen en Opdrachtgever over de levering van producten en diensten door Spelwegen.
 • Leerling: de natuurlijke persoon voor wie Opdrachtgever de Overeenkomst heeft gesloten.
 • Begeleiding: elke dienst waarin Spelwegen met Leerling werkt (bijv. Remedial Teaching, leerlingbegeleiding, onderzoek, training).
 • Schriftelijk: op papier of per e-mail.

 

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, Overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Spelwegen. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk schriftelijk door Partijen is overeengekomen.
 2. Door het sluiten van een Overeenkomst erkent Opdrachtgever deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door Spelwegen uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Mondelinge toezeggingen zijn uitsluitend bindend indien deze schriftelijk zijn bevestigd door Spelwegen.
 4. Indien gebleken is dat een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden over de inhoud van een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, welke het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 5. Indien Spelwegen niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Spelwegen in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

Artikel 3 Totstandkoming en duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst kan zowel mondeling, schriftelijk, als ook via een offerte tot stand komen.
 2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald of Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
 3. Opdrachtgever verplicht zich tot het verstrekken van de juiste contactgegevens aan Spelwegen voor communicatie en facturering. Opdrachtgever geeft eventuele wijzigingen in de contactgegevens tijdig door aan Spelwegen.
 4. Indien van toepassing, dienen beide gezaghebbende ouders/voogd akkoord te gaan met de Begeleiding. De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de Begeleiding en hier toestemming voor geeft.

  De opdrachtgevende organisatie (bijv. school of samenwerkingsverband) draagt er zorg voor dat de gezaghebbende ouders/voogd worden geïnformeerd over de Begeleiding van hun kind(eren) en hier toestemming voor geven.

 5. Indien een van de gezaghebbende ouders/voogd niet of niet langer instemt met Begeleiding van zijn/haar kind, is Opdrachtgever verplicht om Spelwegen hier direct van op de hoogte te stellen. Opdrachtgever gaat er mee akkoord dat, indien (een van de) gezaghebbende ouders/voogd op enige wijze bezwaar maken tegen de Begeleiding, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Spelwegen kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. Opdrachtgever vrijwaart Spelwegen voor alle aanspraken van de (andere) gezaghebbende ouder(s)/voogd.
 6. Indien Leerling tussen de 12 en 16 jaar oud is dient, naast de gezaghebbende ouders/voogd, Leerling zelf ook toestemming te geven voor de Begeleiding. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Leerling wordt geïnformeerd over de Begeleiding en hier toestemming voor geeft.
 7. Indien de opdracht wordt verstrekt door meer dan één Opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en de onderhavige Overeenkomst.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Spelwegen zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, maar kan geen resultaten garanderen.
 2. Spelwegen werkt volgens de gedragscode van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT).
 3. Spelwegen heeft het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren, wanneer en voor zover dit nodig is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst. Dit zal altijd in overleg met Opdrachtgever gebeuren.
 4. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en documenten, waarvan Spelwegen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Opdrachtgever begrijpt dat deze noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Spelwegen te verstrekken.
 5. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Spelwegen ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. Spelwegen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Spelwegen is uitgegaan van door Opdrachtgever of Leerling verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
 6. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens en documenten niet tijdig aan Spelwegen zijn verstrekt, heeft Spelwegen het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 7. Indien de uitvoering van de Overeenkomst bij Opdrachtgever plaatsvindt, zal Opdrachtgever de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde hulpmiddelen en werkruimten kosteloos ter beschikking stellen.
 8. Indien de geplande werkzaamheden als gevolg van het ontbreken van de faciliteiten geen doorgang kunnen vinden, zijn de kosten voortvloeiend uit het feit dat de overeengekomen werkzaamheden niet volgens afspraak kunnen worden uitgevoerd voor rekening van Opdrachtgever.
 9. Opdrachtgever en Leerling onthouden zich van gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid of het welzijn van andere opdrachtgevers, leerlingen en personen werkzaam bij of in opdracht van Spelwegen.

Artikel 5 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen, offertes en prijzen van Spelwegen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven. Aan informatie uit offertes, aanbiedingen, folders, reclamematerialen of van de website van Spelwegen kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 2. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 3. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever tot de offertedatum aan Spelwegen is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Spelwegen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Kennelijke vergissingen of verschrijvingen in het aanbod van Spelwegen binden deze niet.

Artikel 6 Tarieven

 1. De geldende tarieven voor particuliere, individuele Remedial Teaching zijn opgenomen op de website van Spelwegen onder ‘Tarieven’. Andere aanbiedingen voor bijvoorbeeld (groeps)trainingen of cursussen kunnen worden gedaan via advertenties en/of andere communicatie door Spelwegen. Voor scholen maakt Spelwegen een offerte of aanbieding op maat.
 2. Spelwegen is gerechtigd de tarieven te wijzigen. Hierover wordt tijdig geïnformeerd.
 3. Tarieven zijn vrijgesteld van btw. Mocht hierin door de belastingdienst een wijziging plaatsvinden ten aanzien van één of meerdere diensten van Spelwegen, dan zal de btw worden doorberekend aan Opdrachtgever.
 4. Bij de totstandkoming van de Overeenkomst kunnen Partijen een vaste prijs overeenkomen. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op basis van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij Spelwegen gebruikelijke tarieven.
 5. Spelwegen brengt voor meerwerk het door haar gehanteerde uurtarief in rekening. Voordat Spelwegen over gaat tot meerwerk zal Opdrachtgever op de hoogte worden gesteld.

Artikel 7 Betalingsvoorwaarden

 1. Facturen worden per e-mail verstuurd. Aan het eind van de maand wordt de Begeleiding in rekening gebracht. Betalingen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Betaling van een particuliere training of cursus (bijv. de groepstraining Alle teksten de Baas!) dient in ieder geval voor aanvang van de eerste bijeenkomst te zijn voldaan.
 2. Indien Opdrachtgever niet binnen de termijn van 14 dagen betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Indien daarna weer niet binnen de betalingstermijn wordt betaald, is Spelwegen gerechtigd verdere levering van diensten of goederen op te schorten.
 3. Als na het verstrijken van de tweede betalingstermijn nog steeds niet is betaald is Spelwegen gerechtigd wettelijke rente en administratiekosten in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn. Indien Spelwegen zijn vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Spelwegen kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke daarvan wordt Opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de hoogte van het factuurbedrag. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van Spelwegen en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Spelwegen onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 8 Verhindering

 1. In geval van verhindering of ziekte van Leerling dient Opdrachtgever dit uiterlijk 24 uur van tevoren te melden aan Spelwegen. Bij latere afmelding wordt de begeleidingstijd in rekening gebracht. Voor een groepstraining vindt geen restitutie plaats.
 2. Spelwegen behoudt zich het recht voor, afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor Spelwegen de opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
 3. In geval Spelwegen verhinderd is zal dit zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan Opdrachtgever. In dit geval zal er indien mogelijk en in overleg een vervangend begeleidingsmoment worden ingepland.
 4. Tijdens de schoolvakanties en andere vrije (feest)dagen vindt in principe geen Begeleiding plaats tenzij in onderling overleg anders afgesproken.

Artikel 9 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Spelwegen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Spelwegen niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 2. Spelwegen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Spelwegen is gestart met uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Spelwegen tot uitvoering van de Overeenkomst opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan vier schoolweken zijn Partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat voor zowel Spelwegen als Opdrachtgever.
 4. Indien Spelwegen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan de verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan de verplichtingen kan voldoen is Spelwegen gerechtigd het reeds uitgevoerde dan wel het uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.
 5. In geval van overmacht zal restitutie van een vooruitbetaalde training/cursus plaatsvinden, voor het deel waar nog geen kosten voor zijn gemaakt.

Artikel 10 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat, voor een behoorlijke uitvoering, het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien wijziging of aanvulling van de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen heeft, of het tijdstip van voltooiing beïnvloedt, zal Spelwegen Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 11 Opzegging

 1. Beide Partijen kunnen de Overeenkomst schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van minimaal 10 schooldagen.
 2. Spelwegen heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of op te schorten, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Spelwegen op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Spelwegen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst. Spelwegen behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Annulering

 1. Annulering dient uitsluitend schriftelijk plaats te vinden.
 2. Indien Opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is deze gehouden aan Spelwegen alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden: alles onverminderd het recht van Spelwegen op de vergoeding wegens winstderving.
 3. Bij annulering van een particuliere groepstraining/cursus tot uiterlijk 10 schooldagen voor aanvang worden geen annuleringskosten in rekening gebracht. Bij afmelding binnen 10 schooldagen voor aanvang wordt de helft van het tarief in rekening gebracht. Het gehele tarief wordt in rekening gebracht na aanvang van de training of indien niet wordt afgemeld. In overleg is het mogelijk een vervangende leerling aan te dragen. Spelwegen is gerechtigd deze vervanger te weigeren, om welke reden dan ook. Indien de vervangende leerling door Spelwegen wordt geaccepteerd vervallen de annuleringskosten.
 4. Bij annulering van een particuliere groepstraining/cursus door Spelwegen (bijvoorbeeld bij onvoldoende aanmeldingen) wordt in overleg een nieuwe datum afgesproken of vindt volledige restitutie plaats.

Artikel 13 Intellectueel eigendom

 1. Alle door Spelwegen aan Leerling/Opdrachtgever verstrekte materialen blijven eigendom van Spelwegen, tenzij deze uitdrukkelijk in eigendom worden overgedragen. In bruikleen verstrekte materialen dienen na afloop van de Overeenkomst of binnen 7 dagen na het verzoek van Spelwegen hiertoe in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig geretourneerd te worden. Indien deze verplichting niet wordt nagekomen zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Zowel offline als digitaal (bijv. via website of email) door Spelwegen aangeboden materialen, documentatie, informatie, teksten, opmaak, logo’s, afbeeldingen, video’s, links en wachtwoorden mogen niet worden verveelvoudigd, gedeeld of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Spelwegen. Alle rechten blijven in bezit van Spelwegen en/of oorspronkelijke rechthebbenden.
 3. Het is Opdrachtgever/Leerling niet toegestaan beeld- en/of geluidsopnames te maken tijdens door Spelwegen aangeboden diensten, tenzij hiervoor vooraf schriftelijk toestemming is gegeven door Spelwegen. Dit geldt ook voor online aangeboden diensten.

Artikel 14 Geheimhouding

 1. Spelwegen en Opdrachtgever zullen maatregelen nemen om geheimhouding te verzekeren van alle aan elkaar ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen, waarvan aangenomen mag worden dat de belangen van (een van) beiden door openbaarmaking kunnen worden geschaad.
 2. Door Leerling in vertrouwen aan Spelwegen ter beschikking gestelde informatie is, indien Leerling dit expliciet wenst, niet toegankelijk voor Opdrachtgever of derden. Alleen in geval van dreigend gevaar voor Leerling of anderen zal er informatie naar derden openbaar gemaakt worden. Dit ter beoordeling van Spelwegen.
 3. Indien Spelwegen op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan Opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van Spelwegen eisen.
 4. Spelwegen behoudt zich het recht voor om informatie geanonimiseerd te gebruiken in het kader van opleiding en professionalisering (bijvoorbeeld tijdens intervisie of trainingen).

Artikel 15 Aansprakelijkheid

 1. Spelwegen gaat een inspanningsverplichting aan, geen resultaatsverplichting. Spelwegen kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor achterblijvende c.q. tegenvallende resultaten, prestaties of vorderingen van Leerling.
 2. Spelwegen is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van aan Opdrachtgever of Leerling toebehorende goederen. Leerling wordt geadviseerd geen waardevolle spullen mee te nemen naar de Begeleiding.
 3. De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Spelwegen is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die Opdrachtgever, al dan niet in overleg met Spelwegen heeft genomen. Opdrachtgever, Leerling en andere betrokkenen zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die Opdrachtgever en Spelwegen gezamenlijk doorbrengen als daarna.
 4. Spelwegen is slechts aansprakelijk voor directe schade indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Spelwegen.
 5. Indien Spelwegen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Spelwegen beperkt tot zaken die binnen de aansprakelijkheidsverzekering vallen die de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT) voor haar leden heeft afgesloten. De aansprakelijkheid van Spelwegen is beperkt tot maximaal het bedrag dat Spelwegen voor de werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst heeft ontvangen, zoals vermeld in de factuur. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekering van de LBRT aan Spelwegen uitkeert.
 6. Spelwegen is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Spelwegen ingeschakelde derden.

Artikel 16 Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Spelwegen voor aanspraken van derden, die verband houden met de door Spelwegen geleverde goederen en/of diensten. Opdrachtgever zal Spelwegen alle kosten en schade vergoeden die Spelwegen lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 17 Klachten en geschillen

 1. Op elke Overeenkomst tussen Spelwegen en Opdrachtgever en al hetgeen daarmee verband houdt, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Klachten dienen zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan daarvan, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk te worden ingediend bij Spelwegen. Binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht zal Spelwegen hierop reageren en waar mogelijk een oplossing voorstellen.
 3. Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om een geschil in onderling overleg op te lossen. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt zullen geschillen met betrekking tot de Overeenkomst tussen Spelwegen en Opdrachtgever of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt, aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Spelwegen worden voorgelegd.
 4. De vervaltermijn van alle vorderingen en verweren jegens Spelwegen bedraagt één jaar.

Artikel 18 Wijziging voorwaarden

 1. Spelwegen is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Van iedere inhoudelijke wijziging en/of aanvulling ontvangt Opdrachtgever schriftelijk bericht.
 2. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 29 oktober 2020 en vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden van Spelwegen.