Terug naar de homepage

Privacyverklaring

Spelwegen gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens. In deze privacyverklaring leest u hoe Spelwegen dat doet.

Contactgegevens

Spelwegen, gevestigd te Nijmegen.
KvK-nummer: 71047581
www.spelwegen.nl

Voor vragen of het indienen van een verzoek kunt u mailen naar: info@spelwegen.nl

Persoonsgegevens

Spelwegen verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten van Spelwegen, ze verstrekt worden via derden (bijv. ouders of school van de leerling) en/of omdat u deze zelf verstrekt:

 • NAW-gegevens
 • contactgegevens
 • geslacht
 • geboortedatum
 • nationaliteit
 • schoolgegevens
 • naam en contactgegevens van andere betrokkenen
 • gezinssamenstelling en bijzonderheden
 • gegevens over de ontwikkelingsgeschiedenis, welzijn en gezondheidsgegevens
 • handelingsplannen en onderzoeksverslagen van derden
 • relevante informatie m.b.t. de hulpvraag en begeleiding
 • gegevens die Spelwegen zelf verzamelt tijdens onderzoek of begeleiding
 • beeld- en/of geluidsopnames
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
 • betaalgegevens

Doel gegevensverwerking

Spelwegen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het uitvoeren van diensten, zoals goede begeleiding kunnen bieden, zorgvuldig onderzoek kunnen doen en/of verslaglegging daarvan;
 • contact op kunnen nemen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te voeren en om bijvoorbeeld informatie of een kaart te sturen;
 • nazorg kunnen verlenen en door kunnen verwijzen;
 • verwerken van betalingen en bijhouden van de administratie;
 • voldoen aan een wettelijke verplichting.

De gegevens worden verwerkt, omdat ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst. Gegevens van derden worden uitsluitend opgevraagd na toestemming van gezaghebbende ouder(s)/voogd. Bijzondere persoonsgegevens en beeld- en/of geluidsopnames worden door Spelwegen verwerkt na uitdrukkelijke toestemming van gezaghebbende ouder(s)/voogd. Ook worden leerlingen altijd vooraf geïnformeerd indien er beeld- en/of geluidsopnames worden gemaakt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Spelwegen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, op verzoek of met toestemming van de gezaghebbende ouder(s)/voogd of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Spelwegen, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Spelwegen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Persoonsgegevens worden zo veel mogelijk binnen de EER verwerkt, maar soms worden ook diensten van buiten de EER ingezet. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Cookies

De website www.spelwegen.nl plaatst geen cookies.

Beveiliging

Spelwegen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@spelwegen.nl.

Bewaartermijn

Spelwegen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens met betrekking tot de administratie worden 7 jaar bewaard om aan de verplichtingen van de Belastingdienst te voldoen. De overige persoonsgegevens worden 5 jaar na beëindiging van de begeleiding vernietigd of geanonimiseerd. Dit is conform de gedragscode van de beroepsvereniging LBRT.

Uw rechten

U heeft het recht om Spelwegen te verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Spelwegen. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek indienen via info@spelwegen.nl.

Als uw verzoek strijdig is met het belang van een derde en/of in strijd is met een wettelijke verplichting en/of Spelwegen de gegevens nog nodig heeft voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt kan Spelwegen uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Heeft u vragen of wilt u een klacht indienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u eerst contact met Spelwegen opnemen via info@spelwegen.nl.

Wanneer uw vraag of klacht nog steeds niet naar tevredenheid is opgelost, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Wijzigingen en disclaimer

Spelwegen is gerechtigd deze privacyverklaring te wijzigen. De nieuwe privacyverklaring wordt altijd op de website gepubliceerd. Het is raadzaam om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 augustus 2022.